Telefoane rezervări terenuri: 0733.041.401 / 0314.313.675

Home » REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCŢIONALE “R.A.U. SPORT CENTER”

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCŢIONALE “R.A.U. SPORT CENTER”

Prezentul regulament stabileşte raporturile dintre personalul din administraţie şi utilizatori, privind utilizarea facilitatilor bazei sportive “R.A.U. SPORT CENTER”, drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile ce pot fi aplicate beneficiarului în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţilor sportive şi de agreement, pentru ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii si curateniei in incinta bazei sportive. Cunoasterea, insusirea si respectarea regulamentului de ordine interioara al bazei sportive este obligatorie pentru toate persoanele care o frecventeaza. Prin plata unei sedinte sau a abonamentului Dvs. si semnarea Contractului si/sau Declaratiei pe proprie raspundere, certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament.

Art.1. Baza sportiva este destinata studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor UNIVERSITATII ROMANO-AMERICANE (URA) şi angajaţilor URA SI R.A.U. BOOKSTORE SRL. Prin extensie de la destinaţia sa strictă, baza sportiva poate fi accesata contra cost si de alte categorii de utilizatori externi. Pentru accesul in incinta bazei sportive este obligatorie prezentarea carnetului de student si BI/CI, iar pentru celelalte categorii un document care sa ateste calitatea de masterand, doctorand sau angajat, ce se incadreaza in conditiile enumerate mai sus.

Art.2. Accesul la baza sportiva se face, pentru toate categoriile de utilizatori, pe baza de contract tip abonament (pentru mai multe sedinte platite o singura data) sau in baza unui contract de inchiriere( incheiat si platit pentru o singura sedinta), contra unei sume de bani, stabilita de administratia bazei sportive.

Tarifele pentru fiecare tip de contract in  parte sunt afisate la receptia bazei sportive si pe site-ul  acesteia

Art.3. Accesul in incinta bazei sportive se face se face pe baza legitimaţiei de serviciu, a legitimaţiei de student, a abonamentului si a cartii de identitate, precum  si prin incheierea unui contract de inchiriere.

Abonamentele pentru utilizatorii externi, se eliberează la Baza Sportivă “R.A.U. SPORT CENTER”, de luni până duminica între orele 10:00-23:00.

Orice tip de abonament este valabil 30 de zile, de la data platii.

Art.4. Documentele necesare incheirii unui contract de abonament sau a unui contract de inchiriere sunt urmatoarele:

 • cartea de identitate;
 • legitimaţia de serviciu/adeverinţă emisă de Biroul Personal, a angajatului URA sau RAU BOOKSTORE SRL, în copie;
 • carnetul sau legitimatia de student/masterand (URA), vizate pe anul in curs;
 • declaratie pe proprie raspundere ca  sunt “apţi pentru sport”.

Art.5. OBLIGATIILE persoanelor care folosesc facilitatile din incinta bazei sportive R.A.U. SPORT CENTER:

 • sa completeze o declaratie pe proprie raspundere, anexa la contract, ca are acordul medicului pentru practicarea activitatilor sportive solicitate prin contract;
 • sa achite pretul abonamentului, anticipat pentru intreaga perioada a contractului, in momentul semnarii contractului;
 • sa se prezinte cu echipament adecvat activitatii sportive, cu incaltaminte sport, imbracaminte sport si prosop personal;
 • sa foloseasca dotarile puse la dispozitie de catre Beneficiar conform destinatiei acestora, sa nu le  deterioreze sau sa le aduca in stare de neintrebuintare, obligandu-se sa plateasca contravaloarea acestora in cazul distrugerii lor;
 • sa nu puna in pericol viata sa si a celorlalti utilizatori, aflati in incinta bazei sportive in timpul practicarii de catre Beneficiar a activitatilor ce fac obiectul contractului;
 • sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Ordine Interna afisat pe site-ul bazei sportive;
 • sa urmeze indicatiile persoanelor desemnate de Prestator cu atributii de paza si ordine, astfel incat sa nu produca pagube acestuia sau sa puna in pericol viata sa si a celor din jur;
 • sa nu intre in incinta bazei sportive cu: animale de companie, arme albe, arme de foc, arme cu gaz sau cu bile, explozibili, substante interzise de lege, bauturi alcoolice, etnobotanice, substante psihotrope si/sau stupefiante, astfel cum sunt enumerate in anexa nr.1 la LEGEA nr.339 din 29 noiembrie 2005, actualizata la data de 22 octombrie 2012;
 • sa nu intre in incinta bazei sportive daca se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihotrope si/sau stupefiante, ori insotit de rude (in special copii minori) sau alte persoane, care pot sa deranjeze activitatea celorlalti utilizatori sau sa se expuna unor eventuale pericole prin folosirea fara supraveghere a dotarilor bazei sportive, purtand responsabilitatea exclusiva asupra integritatii fizice a acestora pe timpul prezentei in baza sportiva;
 • sa depuna la receptie, inainte de a intra pe terenul de sport, obiectele de valoare sau banii, nerespectarea acestei obligatii exonerand de orice raspundere pe Prestator;
 • sa respecte programarile sale si ale celorlalti participanti la activitatile sportive
 • sa nu intre in zonele interzise, marcate corespunzator de Prestator sau sa manifeste un comportament care poate duce la accidentarea personală sau a altor persoane;
 • sa pastreze linistea, curatenia si sa respecte regulamentul de ordine interna;
 • sa adopte un  comportament civilizat fata de ceilalti utilizatori ai bazei sportive şi sa poarte conversaţii pe un ton adecvat;
 • sa nu solicite restituirea contravalorii serviciilor neprestate urmarea neprezentarii sale la orele si zilele stabilite pentru practicarea activitatilor sportive.
 • raspunde material si/sau penal in cazul producerii de pagube Prestatorului, prin utilizarea defectuoasa sau distrugerea intentionata a dotarilor bazei sportive, suportand integral aceste pagube;
 • sa nu creeze stari tensionate intre cei prezenti in incinta bazei sportive prin adresarea de injurii sau calomnierea acestora.
 • sa nu fumeze in incinta bazei sportive.
 • să nu practice alte jocuri pe terenurile aflate in incinta bazei sportive, decat cele conform destinatiei terenurilor;
 • sa parcheze masina in locurile special amenajate

Art.6. Sunt sancţionate prin anularea abonamentului şi interzicerea accesului în incinta bazei sportive, următoarele fapte:

 • comportamentul indecent al utilizatorilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi utilizatori;
 • încălcarea repetată a regulilor de ordine interna si a indicatiilor personalului administartiv
 • încălcarea normelor de curăţenie din incinta bazei sportive;
 • exploatarea defectuoasă sau deteriorarea bunurilor din incinta bazei sportive, prin care se produc pagube, persoana vinovata suportand integral pagubele constatate.
 • Provocarea de altercatii in incinta bazei sportive.

Art.7. Programul de functionare al Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER este urmatorul:

 • Luni – Duminică intre orele 09:00 si 24:00

Art.8. Zilele în care nu se lucreaza sunt:

 • Sarbatorile legale stabilite prin HG
 • Alte zile stabilite de administratia bazei sportive, aduse la cunostinta publica prin afisare pe site.

IMPORTANT! O şedinţă dureaza 60 minute.

 

IMPORTANT!  Administraţia Bazei Sportive RAU SPORT CENTER îşi rezervă dreptul de a modifica programul de funcţionare, preţul serviciilor, precum şi durata lor, în conformitate cu decizia administraţiei clubului, schimbările fiind afişate pe site şi la recepţia BAZEI SPORTIVE.

Abonamentele dau posibilitatea accesului la locurile de parcare din incinta bazei sportive, în limita locurilor disponibile. Va rugăm, urmaţi şi respectaţi instrucţiunile personalului administrativ!

IMPORTANT! Administraţia Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii şi de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodata anulat cu sau fară restituirea contravalorii acestuia.

IMPORTANT! Administratia Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER isi rezerva dreptul de a utiliza facilitatile pentru evenimente speciale. În cazul unor astfel de evenimente, Clienţii vor fi anunţaţi prin afişare pe site.

Art.9. Alte dispoziţii aplicabile BENEFICIARULUI pe care este obligat să le respecte pe perioada în care este prezent în incinta Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER:

 • Prestatorul nu este raspunzator pentru obiectele personale ale utilizatorilor lasate, uitate, pierdute sau furate in incinta bazei sportive, cu exceptia bunurilor de valoare predate la receptia bazei sportive, in momentul accesului in incinta acesteia.
 • Accesul in Baza Sportiva R.A.U. SPORT CENTER, este permis doar persoanelor care au abonament sau au achitat la casa o facilitate. Pe toata perioada sederii bonul fiscal trebuie pastrat asupra sa. Accesul este permis doar în orele de program.
 • Beneficiarul este obligat sa poarte in incinta Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER o tinuta decenta si curata, corespunzatoare activitatilor sportive desfasurate. Purtarea tricoului in zonele publice este obligatorie. Hainele de strada un vor fi permise in spatiile destinate activitatilor sportive. Beneficiarul are obligatia de a avea o conduita decenta si civilizata fata de alti membri. Ne rezervam dreptul de a refuza accesul sau de a evacua din incinta Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER  orice persoana care nu respecta aceaste obligatii sau manifesta un comportament de natura sa perturbe linistea si activitatea altor membri sau a personalului.
 • Fumatul in incinta bazei sportive este strict interzis, cu exceptia spatiilor special amenajate.
 • Anularea rezervărilor se va face cu cel putin  24 de ore inainte. Membrii care nu se prezinta si nici un anuleaza rezervarile in conditiile de mai sus, vor achita la revenire o taxa echivalenta cu contravaloarea sedinţei la care nu s-a prezentat.
 • Persoanele care folosesc dotările Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER au obligaţia să se comporte ca un bun utilizator. Este interzis să se intervină la instalaţiile electrice, apa, încălzire, nocturna etc din Baza Sportiva R.A.U. SPORT CENTER. Persoanele care totusi desfasoara actiuni de distrugere sunt direct si solidar responsabile de pagubele produse, Prestatorul avand dreptul sa recupereze prin orice mijloacele legale costurile de reparatie sau inlocuire  a bunurilor distruse, cat si a venitului nerealizat datorita indisponibilizarii dotarilor respective. Totodata, accesul persoanelor in cauza va fi definitiv interzis indiferent daca persoana respectiva detine unul sau mai multe abonamente valabile.
 • Accesul in spatiul de joc se facedoar daca Beneficiarul este echipat corespunzator pentru activitatea respectiva. Pe toata perioada sederii in Baza Sportiva R.A.U. SPORT CENTER, Beneficiarul va avea un comportament adecvat activitatilor sportive, fara a obstructiona activitatea celorlalte persoane prezente in spatiul respectiv. Este interzisa adresarea de injurii la adresa celorlalte persoane, folosirea de cuvinte obscene, a injuraturilor si a altor acte si gesturi huliganice. In caz contrar, personalul poate dispune evacuarea persoanelor in cauza. Repetarea acestui comportament de doua ori consecutiv, poate duce la rezilierea contractului si la interzicerea accesului pentru persoana in cauza.
 • Beneficiarul trebuie sa respecte toate indicatiile primite de la personalul bazei sportive, chiar daca acestea nu sunt stipulate in prezentul regulament. Personalul va purta semne distinctive.
 • Pentru echipare/dezechipare Beneficiarul trebuie sa foloseasca doar spatiile special amenajate in acest sens. Persoana care a devenit abonat al bazei sportive, in timpul prezentei in incinta bazei sportive, trebuie sa-si incuie personal garderoba si sa-si pastreze cheia, iar in caz de pierdere a cheii sa acopere cheltuielile pentru cumpararea unei yale noi si manopera de montaj, respectiv 30 lei.
 • Beneficiarul are obligatia ca inainte de a parasi Baza Sportiva R.A.U. SPORT CENTER, sa restituie materialele sportive primite spre utilizare, dupa caz: rachete de tenis, mingi de fotbal sau tenis, chei vestiar etc. Insusirea oricaror bunuri constituie furt si va fi tratat potrivit reglementarilor legale in vigoare de catre organele abilitate in drept.
 • Perimetrul Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER se afla sub supraveghere video.
 • Fotografierea, inregistrarea audio/video se poate face doar daca este adus la cunostinta personalului din administratia Bazei Sportive, cu acordul persoanelorbfotografiate, filmate si/sau inregistrate audio. Acordul acestora si a personalului Bazei sportive sunt obligatorii.
 • Administratia Bazei Sportive si angajatii sai nu vor fi facuti responsabili sub nici o forma pentru accidentarile sau ranirile aparute ca urmare a practicarii activitatilor sportive contractate sau ca urmare a prezentei in Baza Sportiva R.A.U. SPORT CENTER. Beneficiarul garanteaza ca se afla intr-o conditie medicala buna si sunt capabili de a efectua exercitii fizice active sau pasive si ca aceste exercitii un vor fi nocive pentru sanatate, siguranta, confortul sau conditia lor fizica. Administratia bazei sportive nu este responsabila in cazul unei accidentari cauzata de folosirea dotarilor bazei sportive sau care se datoreaza conditiei fizice a utilizatorului sau actiunii unui tert.
 • Orice notificare scrisa din partea Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER va fi considerata transmisa catre Beneficiar, daca a fost expediata la adresa mentionata in formularul de inscriere sau la noua adresa  comunicata de acesta. Notificarea adresata de Beneficiar conducerii Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER va fi considerata primita numai a fost expediata la adresa mentionata in contractul dintre parti.
 • Utilizatorii bazei sportive sunt obligati sa utilizeze cu grija echipamentul sportiv existent, potrivit indicatiilor personalului calificat. In mod contrar, ei isi asuma riscul anularii abonamentului si raspunderea pentru traumatismele ce pot surveni in urma utilizarii neadecvate.
 • Prestatorul isi rezerva dreptul de a primi, de a exclude sau a evacua din incinta Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER orice persoana care manifesta un comportament de natura sa aduca prejudicii reputatiei sau intereselor Prestatorului si membrilor sai. Beneficiarul fiind obligat sa repare intregul prejudiciul cauzat prin fapta sa.
 • Clientii vor comunica administratiei bazei sportive plangerile cu privire la serviciile oferite, fie verbal, fie in scris, prin intermediul caietului/chestionarului pentru reclamatii si sugestii.
 • Pentru confortul clientilor Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER ne rezervam dreptul de a introduce noi puncte in prezentul Regulament.

Prezentul regulament este adus la cunostinta clientilor Bazei Sportive R.A.U. SPORT CENTER prin afisare la sediu si pe site-ul oficial al bazei sportive, fiind obligatoriu pentru toti utilizatorii.